Curriculum

De woorden curriculum en leerplan betekenen hetzelfde.
Een curriculum wordt geschreven voor een school (bijvoorbeeld basisschool) of een opleiding (bijvoorbeeld mbo-verpleegkundige niveau 4).
In een curriculum staat zowel wat er geleerd moet worden als hoe dit geleerd wordt.

Het wat

In Nederland stelt de overheid de kaders vast voor het diplomagerichte reguliere onderwijs; de overheid bepaalt dus wat (inhoud en doelen) er geleerd moet worden, oftewel aan welke eisen het onderwijs moet voldoen. Voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn dit de zogenaamde ‘kerndoelen’. In de bovenbouw zijn deze doelen geformaliseerd in ‘eindtermen’. In het mbo zijn het ‘kwalificatiedossiers’. Kerndoelen, eindtermen en kwalificatiedossiers zijn leerwegonafhankelijk.

Het hoe

Hoe er geleerd wordt, dus op welke manier de leerlingen, deelnemers of studenten de gestelde doelen bereiken, dat bepalen de scholen of opleidingen zelf. Het hoe gaat over: lesmateriaal, werkvormen, de ondersteuning/begeleiding door docenten, de wijze waarop wordt geëvalueerd en dergelijke.

Wat er geleerd wordt en hoe, moet op elkaar zijn afgestemd. SLO (2023) komt tot de volgende definitie: “Een curriculum is een samenhangend geheel van plannen en praktijken ten aanzien van visie, doelen, inhouden, toetsing, leeractiviteiten, leeromgeving, groeperingsvorm, leertijd, rol van de leraar, en leermiddelen.”

© volwassenenleren.nl (2024)

Referenties

LAKS. (2024). Curriculum. Retrieved: 06-05-2024. https://www.laks.nl/projecten/curriculum/.

Onderwijscommunity. (2024). Leiding geven aan curriculumontwikkeling. Retrieved: 06-05-2024.
https://onderwijscommunity.nl/artikelen/leidinggeven-aan-curriculumontwikkeling/.

SLO. (2023). Curriculumbegrippen 2023. Begrippenlijst en definities. Retrieved: 06-05-2024. https://www.slo.nl/zoeken/@21446/curriculumbegrippen-2023/.

Vernieuwenderwijs. (2023). Curriculumbewustzijn ontwikkelen, waarom en hoe. Retrieved: 06-05-2024.
https://vernieuwenderwijs.nl/curriculumbewustzijn-ontwikkelen-waarom-wat-hoe/.

Wikipedia. (2024). Curriculum. Retrieved: 06-05-2024. https://nl.wikipedia.org/wiki/Curriculum.